Research

 • Ego-Body Pose Estimation via Ego-Head Pose Estimation Jiaman Li, C. Karen Liu, Jiajun Wu arxiv. 2022
  paper project page
 • Scene Synthesis from Human Motion Sifan Ye*, Yixing Wang*, Jiaman Li, Dennis Park, C. Karen Liu, Huazhe Xu*, Jiajun Wu* SIGGRAPH ASIA. 2022
  paper video code project page
 • GIMO: Gaze-Informed Human Motion Prediction in Context Yang Zheng, Yanchao Yang, Kaichun Mo, Jiaman Li, Tao Yu, Yebin Liu, C. Karen Liu, Leonidas J. Guibas ECCV. 2022
  paper
 • DenseGAP: Graph-Structured Dense Correspondence Learning with Anchor Points Zhengfei Kuang, Jiaman Li, Mingming He, Tong Wang, Yajie Zhao arxiv. 2021
  paper project page
 • Task-Generic Hierarchical Human Motion Prior using VAEs Jiaman Li, Ruben Villegas, Duygu Ceylan, Jimei Yang, Zhengfei Kuang, Hao Li, Yajie Zhao 3DV. 2021
  paper video code project page
 • Dynamic Facial Asset and Rig Generation from a Single Scan Jiaman Li*, Zhengfei Kuang*, Yajie Zhao, Mingming He, Karl Bladin, Hao Li SIGGRAPH ASIA. 2020
  paper video
 • Learning to Generate Diverse Dance Motions with Transformer Jiaman Li, Yihang Yin, Hang Chu, Yi Zhou, Tingwu Wang, Sanja Fidler, Hao Li arxiv. 2020
  paper video code
 • Exploiting the Micro Structure for Action Recognition in Videos Jiaman Li MSc Thesis. 2019
  pdf
 • Creative Flow+ Dataset Maria Shugrina, Ziheng Liang, Amlan Kar, Jiaman Li, Angad Singh, Karan Singh, Sanja Fidler CVPR. 2019
  paper
 • Learning to Act Properly: Predicting and Explaining Affordances from Images Ching-Yao Chuang, Jiaman Li, Antonio Torralba, Sanja Fidler CVPR. 2018
  paper project page
 • VirtualHome: Simulating Household Activities via Programs(ORAL) Xavier Puig*, Kevin Ra*, Marko Boben*, Jiaman Li, Tingwu Wang, Sanja Fidler, Antonio Torralba CVPR. 2018
  paper project page